Opći uvjeti poslovanja

Minčeta Nekretnine, agencija za promet nekretnina, vlasništvo društva Minceta Galerija d.o.o., Dubrovnik, Nikole Tesle 2, OIB 94518790826; (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 18. Hrvatskog zakona o posredovanju u prometu nekretninama, 1. siječnja, 2021. donosi sljedeće:

                                                                                            OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVODNE IZJAVE

Članak 1.

Agencija je tvrtka registrirana za posredovanje u prometu nekretninama;

Agencija je tvrtka s licencom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i registrirana pri Gospodarskoj komori;

Uvjeti i odredbe Agencije definiraju poslovne odnose između Agencije i njezinih klijenata / nalogodavaca (osoba ili pravnih osoba).

Sklapanjem sporazuma s Agencijom, Nalogodavac potvrđuje da je on (ona ili tvrtka) upoznat i da se slaže s odredbama ovih Uvjeta poslovanja.

Uvjeti poslovanja objavljuju se na web mjestu Agencije i izlažu na vidno mjesto u uredu Agencije. https://www.NekretnineHrvatska.hr (i https://www.LuxuryRealtyCroatia.com).

 

OPĆI UVJETI AGENCIJSKOG UGOVORA

Članak 2.

Opći uvjeti agencijskog ugovora su ugovorne odredbe koje vrijede za većinu ugovora koje jedna ugovorna strana (strana koja izrađuje ugovor) predlaže drugoj ugovornoj strani, bez obzira jesu li sadržane u standardnom ugovoru ili su navedene u obrascu ugovora.

Ovi Uvjeti određuju vrstu i zaključenje agencijskog ugovora, prava i obveze Agencije i ugovornih strana u postupku prodaje / kupnje / najma nekretnina, proviziju Agencije, prava i obveze ugovornih strana o raskidu ugovora o posredovanju i korištenje web stranice Agencije.

 

TERMINOLOGIJA SADRŽANA U OVIM UVJETIMA

Članak 3.

Određeni pojmovi u kontekstu ovih Uvjeta poslovanja utvrđeni su hrvatskim Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama i imaju sljedeća značenja:

Agencija za promet nekretnina licencirana je tvrtka koja posluje na tržištu nekretnina;

Agent je osoba zaposlena u Agenciji;

Posredovanje je svaka radnja koju Agencija (agent) poduzme u cilju suradnje između Nalogodavca i Treće strane, kao i pregovori i pripreme za zaključivanje pravnih poslova, posebno u vezi s kupnjom, prodajom, najmom, zakupom itd. nekretnina;

Nekretnina je kuća, stan, zemljište, parcela, poslovni prostor, zgrada, hotel i slično;

Klijent ili nalogodavac je osoba ili tvrtka s kojom Agencija zaključuje ugovor (prodavatelj, kupac, zakupodavac ili bilo koja druga strana u prijenosu vlasništva ili zakupu nekretnine);

Treća strana je svaka osoba (tvrtka) koja zauzima drugo mjesto u prijenosu vlasništva ili najmu nekretnine;

Agencijski ugovor/sporazum je pisani ugovor između Agencije i nalogodavca.

 

AGENCIJSKI UGOVOR

Članak 4.

Agencijski ugovor mora biti potpisan između Agencije i Nalogodavca, bez iznimke.

Nakon potpisivanja Ugovora, Agencija preuzima obvezu traženja treće strane kako bi kupila ili prodala ili unajmila nekretninu; a Nalogodavac preuzima obvezu plaćanja postotka kupoprodajne  cijene (naknade),  ako je prodaja ili iznajmljivanje uspješno završeno.

Ugovor je sastavljen u pisanom obliku i postaje valjan u trenutku sklapanja. Rok trajanja ugovora je "do prodaje" ("do kupnje") ili raskida, u slučaju da se nekretnina povuče s tržišta. Rok trajanja može biti različit prema dogovoru između stranaka; također, može se produžiti sporazumom stranaka nekoliko puta.

Ako jedna od stranaka želi raskinuti ugovor o posredovanju, ta je stranka dužna izdati pisanu obavijest o raskidu ugovora 30 dana prije dana raskida.

Ako ovim Uvjetima poslovanja nije drugačije određeno, prilikom razmatranja odnosa Agencije i Nalogodavca primjenjuju se propisi utvrđeni Zakonom o obveznim odnosima.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sadrži podatke o Agenciji za promet nekretnina, naručitelju, vrsti i bitnom sadržaju poslovnog subjekta za koji se obavlja posredovanje, informacije o agencijskoj naknadi i eventualnim dodatnim troškovima, dok Agencija pruža odobrene usluge od strane Nalogodavca i u vezi s prodajom / najmom predmeta posredovanja.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke koji se odnose na poslovni subjekt posredovanja (na primjer posebno dogovoreni rokovi, ugovorni uvjeti i uvjeti plaćanja agencijskih naknada, podaci o osiguranju od odgovornosti, uvjeti osiguranja i uvjeti plaćanja agencijskih naknada itd.).

 

Isključivost (ekskluzivnost) posredovanja

Članak 5.

Standardni ugovori o posredovanju u prometu nekretnina nisu isključivi (ekskluzivni). Nalogodavac je obvezan platiti proviziju Agenciji samo ako je prodaja / zakup nekretnine rezultat aktivnosti koje je Agencija poduzela u cilju povezivanja između nalogodavca i treće strane, uključujući izričito izlaganje položaja i karakteristika nekretnine.

U ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina, naručitelj se može dogovoriti da isključivo koristi usluge posredovanja koje pruža Agencija, tj. da on (ona ili tvrtka) neće zaposliti drugu agenciju. Ova obveza mora biti jasno navedena u sporazumu.

Ako Nalogodavac zaključi ugovor o kupoprodaji, a da nije konzultirao ili obavijestio Agenciju s kojom je potpisao ekskluzivni ugovor, Nalogodavac je dužan ispuniti potpisani ugovor s Agencijom. Ta bi isplata trebala pokriti sve troškove koji su se dogodili tijekom posredovanja.

Nakon potpisivanja ekskluzivnog ugovora o posredovanju, Agencija će se pobrinuti da obavijesti nalogodavca o značenju i pravnim posljedicama ove klauzule.

 

RASKID UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 6.

Ugovor o posredovanju zaključuje se na razdoblje ‘do prodaje’ za prodavatelje i na razdoblje od 12 mjeseci za kupce. Ugovor o posredovanju nikada ne istječe niti zastarijeva prodavateljima za one potencijalne kupce kojima su nekretnine pokazane, kao ni kupcima za viđene (pokazane) nekretnine.

Ugovor o posredovanju smatra se raskinutim 30 dana nakon pismene obavijesti o otkazu jedne strane drugoj, koji raskid se mora dostaviti poštom ili e-poštom drugoj strani.

Po prestanku, Nalogodavac će pokriti sve troškove posredovanja Agencije iz raskinutog sporazuma. Ako su u ugovoru o posredovanju dogovorene bilo kakve dodatne usluge koje se pružaju izvan uobičajenih troškova, Nalogodavac će također pokriti te troškove.

Ako nalogodavac zaključi kupoprodajni (pre) ugovor nakon raskida ugovora o posredovanju, a ovaj bi ugovor bio rezultat rada Agencije u vezi s nalogodavcem trećom stranom tijekom valjanosti ugovora o posredovanju, nalogodavac će platiti punu naknadu za posredovanje Agenciji.

Odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka odnose se i na raskid isključivog ugovora o posredovanju u prometu nekretnina.

 

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Obveze Agencije

Članak 7.

Potpisivanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretninama, Agencija se obvezuje pružiti sljedeće usluge:

Pokušati pronaći i kontaktirati treću stranu zainteresiranu da sklopi ugovor s nalogodavcem o kupoprodaji nekretnine;

Obavijestiti nalogodavca o prosječnim cijenama sličnih nekretnina;

Pregledati svu dostupnu dokumentaciju koja dokazuje vlasništvo ili druga stvarna prava na predmetnoj nekretnini i obavijestiti nalogodavca o sljedećem:

Očiti nedostaci i mogući rizici u postupanju s nekretninom koja nema čisto vlasništvo;

Registrirana stvarna ili druga prava na imovini u korist treće osobe;

Pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani;

Poduzimanje potrebnih mjere kako bi se nekretnina predstavila na tržištu, objavili odgovarajući oglasi i pružile bilo koje druge marketinške usluge navedene u ugovoru o posredovanju nekretnina koje premašuju standardnu ​​prezentaciju, za što Agencija ima pravo na zasebnu naknadu;

Organiziranje pregleda nekretnine;

Osobne podatke Nalogodavca, kao i podatke o predmetnoj nekretnini, te ugovor koji Agencija ima sa nalogodavcem, agencija se obvezuje čuvati kao poslovnu tajnu ako Nalogodavac to pismeno traži;

Ako je nekretnina koja je predmet ugovora o posredovanju zemljište, agencija će provjeriti namjenu zemljišta prema propisima o zoniranju;

Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima bitnim za namjeravanu transakciju, kojih je Agencija svjesna ili bi ih trebala znati.

 

Obveze nalogodavca

Članak 8.

Potpisivanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, Nalogodavac pristaje:

Obavijestiti Agenciju o svim okolnostima važnim za pružanje brokerskih usluga i iznijeti točne podatke o predmetnoj nekretnini; po mogućnosti predočiti lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu ili druge dokumente koji dokazuju zakonitost nekretnine, kao i pružanje dokaza o ispunjavanju obveza prema trećim stranama;

Predočiti dokaz o vlasništvu ili drugim pravima nad predmetnom nekretninom i obavijestiti Agenciju o svim postojećim upisanim ili neregistriranim založnim pravima ili hipotekama na nekretnini;

Omogućiti pregledavanje nekretnine Agenciji i trećoj strani zainteresiranoj za nekretninu;

Pružiti Agenciji relevantne informacije o nekretnini, posebno uključujući opis i cijenu;

Platiti ugovorenu naknadu za posredovanje Agenciji po zaključenju preliminarnog kupoprodajnog (pred) ugovora, ako u ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina nije drugačije navedeno;

Pokriti sve troškove koji premašuju standardnu ​​naknadu za posredovanje, ako je tako ugovoreno u ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina;

Obavijestiti Agenciju u pisanom obliku o svim promjenama povezanim s predmetnom nekretninom, posebno promjenama u vlasništvu.

 

Članak 9.

Nalogodavac nije obvezan ulaziti u pregovore ili zaključiti ​​ugovor s trećom stranom koju mu je dovela Agencija; bilo koja klauzula u ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina koja bi glasila drugačije smatra se ništavnom.

 

Članak 10.

Nalogodavac će biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu uslijed njegovog / njihovog propusta da djeluje u dobroj vjeri i na načelima poštenja i savjesti, a nadoknadit će troškove nastale tijekom posredovanja. Ti troškovi ne mogu biti manji od 1/3 ili veći od naknade za posredovanje u prometu nekretnina.

Naknada ne uključuje troškove kupnje nekretnine. Ovi troškovi uključuju, ali nisu ograničeni na: pravne takse, bilježničke pristojbe, sudske takse, priprema teksta kupoprodajnog ugovora, knjigovodstvene naknade, zemljišne knjige i katastar, porez na nekretnine, PDV i tako dalje.

 

Članak 11.

Sve putne troškove izvan grada Dubrovnika snosi Nalogodavac, ali ti će se troškovi vratiti ukoliko Nalogodavac sklopi kupoprodajni ugovor u skladu s ostatkom ovih odredbi.

 

AGENCIJSKA PROVIZIJA

Članak 12.

U skladu s hrvatskim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, naknada za posredovanje slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.

Provizija za brokerske usluge koje pruža ova agencija iznosi 3-6% (tri do šest posto) + PDV od konačno dogovorene cijene nekretnine, ali ne manje od 3.000,00 EUR za kupca i/ili prodavatelja.

Agencija ima pravo na naknadu za posredovanje nakon ispunjenja sljedeća dva kumulativna uvjeta:

- u trenutku potpisivanja kupoprodajnog (pred) ugovora ili bilo kojeg drugog pravnog akta koji uzrokuje prijenos vlasništva nad Nekretninom (poput prijenosa poslovnog udjela);

- Plaćanje bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili dogovorene naknade Prodavatelju (npr. Ukupna cijena, polog za rezervaciju, prva rata kupoprodajne cijene). Ako se kupoprodajna cijena plaća u fazama, naknada za posredovanje slijedit će postotak faze plaćanja.

Agencija ima pravo na naknadu za posredovanje čak i ako naknada nije precizno dogovorena. U slučaju da visina naknade nije utvrđena ni tarifom ni bilo kojim drugim općim propisom ili ugovorom ili običajem, sud će je odrediti prema količini obavljenog posla i usluga koje pruža Agencija.

Hrvatski zakon o posredovanju u prometu nekretnina odnosi se na izraz nalogodavac, ne praveći razliku između kupca i prodavatelja. U skladu s tim, proviziju za posredovanje plaćaju svi nalogodavci; i kupci i prodavatelji, sa kojima agencija ima ugovor, osim ako nije drugačije navedeno.

 

Članak 13.

Kad je kupoprodajni ugovor sklopljen pod klauzulom o ukidanju, ispunjenje uvjeta nema utjecaja na pravo Agencije na naknadu za posredovanje.

U slučaju nevaljanosti ugovora, Agencija zadržava pravo na naknadu za posredovanje, ako Agenciji nije poznat uzrok nevaljanosti.

 

Članak 14.

Agencija ima pravo na proviziju za posredovanje čak i u slučaju kada (pred) ugovor zaključe:

Supružnik, partner, rođak nalogodavca u ravnoj liniji ili u bočnoj liniji do drugog stupnja ili bilo koja druga osoba (osobe) koja mu je bliska (npr. Ovlaštena osoba, poslodavac, zaposlenik ili suradnik);

Tvrtka koju je osnovao nalogodavac ili bilo koja od gore spomenutih osoba u ovom članku, ili ako nalogodavac i bilo koja od gore spomenutih osoba zajedno imaju preko 50% (pedeset posto) dionica (poslovni udjeli, dionice itd.).

 

PONUDA NEKRETNINA, CIJENE I RAZGLEDAVANJE

Članak 15.

Ponuda Agencije temelji se na informacijama dobivenim u pisanom obliku ili usmeno od Prodavatelja. Agencija zadržava mogućnost pogrešaka u opisu i / ili cijeni nekretnine kao rezultat netočnih podataka koje je dao prodavatelj (npr. Ako je oglašena nekretnina već prodana i / ili unajmljena ili ako je prodavatelj odlučio povući nekretninu s tržišta).

Agencija nije odgovorna za:

Bilo kakve pogreške ili nesavjesno ponašanje Nalogodavca, posebno zbog lažnih, netočnih, neblagovremenih informacija ili propuštanja pružanja istinitih, točnih, ažuriranih podataka o osobinama predmeta posredovanja.

Bilo kakve pogreške ili nesavjesno ponašanje Prodavatelja, posebno propusti ili šteta uzrokovani ograničenjima i skrivenim nedostacima nekretnine, za koje je Nalogodavac znao ili je trebao znati, ali nije obavijestio Agenciju.

 

Članak 16.

Cijene nekretnina izražene su u eurima, a plaćaju se u protuvrijednosti kuna, prema tečaju koji su dogovorile obje strane. U slučaju da nije definiran tečaj, primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan plaćanja.

 

Članak 17.

Iako će se Agencija truditi pokazati nekretninu budućem kupcu na dogovoreni datum i vrijeme, ona nije odgovorna za njezinu zauzetost ili druge uzroke trećih strana koji mogu spriječiti razgledavanje. Ako postoji naknada za razgledavanje, Agencija će unaprijed obavijestiti budućeg kupca.

 

PRIHVAĆANJE ISPUNJENJA

Članak 18.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina ne ovlašćuje Agenciju da u ime nalogodavca prihvati ispunjenje obveza koje proizlaze iz (pred) ugovora sklopljenog kao rezultat posredovanja. Agencija može, iznimno, u ime Nalogodavca sklopiti (pred) ugovor o kupoprodaji, ali samo ako Nalogodavac u tu svrhu izda posebnu punomoć.

Nalogodavac nije obvezan započeti pregovore o prodaji / kupnji s trećom stranom koju je pronašla Agencija ili zaključiti (pred) ugovor pod uvjetima koje je dao Agenciji. Međutim, Nalogodavac će biti odgovoran za bilo kakvu štetu u slučaju da je postupio protiv načela poštenja i savjesti.

 

WEB STRANICA AGENCIJE

Članak 19.

Domena web stranice Agencije je https://www.nekretninehrvatska.hr (povezana sa https://www.luxuryrealtycroatia.com). Sadržaj web stranice služi pružanju općih podataka za osobnu uporabu. Podaci na stranicama mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Niti Agencija niti bilo koja treća strana ne mogu pružiti nikakvo jamstvo za točnost, izvedbu, cjelovitost ili prikladnost informacija i materijala pronađenih ili ponuđenih na toj web stranici. Korištenjem bilo kojeg od ponuđenih sadržaja korisnik prihvaća mogućnost da takvi podaci i materijali mogu sadržavati nenamjerne netočnosti ili pogreške. Stoga je uporaba bilo kojih informacija i / ili materijala na ovom web mjestu isključivo na vlastiti rizik.

Web stranica sadrži različite materijale u vlasništvu Agencije ili dopuštene Agenciji za objavu. U skladu sa zakonima o autorskim pravima, prije reprodukcije mora se zatražiti dozvola. Svi zaštitni znakovi reproducirani na web mjestu, koji nisu vlasništvo Agencije ili nisu licencirani Agenciji, imaju odgovarajuću akreditaciju, ako je primjenjivo.

Neovlašteno korištenje ove web stranice može rezultirati parnicom i / ili biti kaznenim djelom. Bilo koji spor nastao zbog neovlaštene uporabe podliježe zakonima Republike Hrvatske.

Bilo koja moguća veza do drugog web mjesta ne znači da Agencija odobrava tu web stranicu. Agencija nije odgovorna za sadržaj prikazan na povezanim web mjestima.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 20.

Agencija djeluje u skladu s Direktivom EU 2016/679. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, korisnik prihvaća Politiku privatnosti Agencije.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Poslovni odnosi između Agencije i nalogodavca koji nisu definirani ovim Uvjetima poslovanja, niti isključivim ugovorom o posredovanju, podliježu odredbama hrvatskog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Ako u bilo kojem slučaju nisu utvrđeni ovim zakonom, tada će se primjenjivati ​​Hrvatski zakon o obveznim odnosima.

Odredbe ovih Uvjeta primjenjuju se na odgovarajući način na bilo koje ugovorne odnose koji još nisu dovršeni, ali ugovoreni prije stupanja na snagu ovih Uvjeta.

U slučaju bilo kakvih sporova koji proizlaze iz i u vezi s ovim Ugovorom, stranke se slažu o nadležnosti mjerodavnog suda u Dubrovniku.

 

Članak 22.

Agencija zadržava pravo promjene ovih Uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku.